Privacyverklaring Studio Serton

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, wanneer je een product en/of dienst afneemt van Studio Serton of als je hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Ondernemer: Suzanne Serton
Onderneming:  Studio Serton
Adres:  Heiligeweg 66, 1561DL, Krommenie, Nederland
E-mail:  info@studioserton.nl
Telefoonnummer:  +31 (0) 6 5110 4958

BTW: NL002104022B21
KvK: 34372113
IBAN: NL92 ASNB 0781 2474 97

Wet AVG

Studio Serton is verantwoordelijk voor de naleving van de “Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)”, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. Studio Serton is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Studio Serton is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Studio Serton, waaronder studioserton.nl.

Waarom worden persoonsgegevens verzameld?

Studio Serton verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door Studio Serton opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door Studio Serton. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Studio Serton om de overeenkomst uit te voeren.

Datalekken

Studio Serton gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met jouw persoonsgegevens en doet er alles aan om jouw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Studio Serton altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Klachten verwerking persoonsgegevens

Als je van mening bent dat jouw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor jou ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk jouw gegevens te verwijderen, kun je te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze persoonsgegevens slaan wij op

Door Studio Serton worden de volgende persoonsgegevens van je opgeslagen:

 • voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst: jouw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;
 • voor het betalen en afhandelen van de facturen: jouw naam, geslacht, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en ordernummer;
 • voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: jouw naam, geslacht, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;
 • voor het behandelen van vragen en klachten: jouw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres.

Hoe lang blijven persoonsgegevens bewaard?

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor jou te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt Studio Serton altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@studioserton.nl.

Jouw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

 • in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij je expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;
 • in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst;
 • in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht;
 • in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 60 dagen na het versturen van de vrijblijvende offerte.

Verwerkersovereenkomsten met externe partijen

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan Studio Serton gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in jouw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Studio Serton, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn verwerkersovereenkomsten van toepassing.

 • Voor het uitvoeren van de dienst wordt gebruik gemaakt van een externe fulfilmentpartij. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst worden verstrekt aan de fulfilmentpartij.
 • Voor het innen van facturen wordt gebruik gemaakt van een payment provider. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het innen van de betalingen worden verstrekt aan de payment provider.
 • Voor het verwerken van betalingen wordt gebruik gemaakt van een boekhouder. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het verwerken van de betalingen worden verstrekt aan de boekhouder.
 • Tot slot zijn er Verwerkersovereenkomsten gesloten met externe partij(en) ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. Indien het voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is bijzondere persoonsgegevens te verwerken, wordt altijd expliciet toestemming aan je gevraagd.

Als je meer informatie wilt over met welke externe partijen jouw persoonsgegevens worden verwerkt, kun je altijd een e-mail sturen.

Zwarte lijst

Het staat Studio Serton vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van Studio Serton ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van Studio Serton. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van Studio Serton. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van Studio Serton.